Home / Fochteloërveen / Actueel /
20-6-2012 Toename overlast luchthaven Eelde


Een voorbeeld op 27 april 2012, van 15.05 tot 15.20 uur blijft een toestel rondjes draaien boven het Kleine Veen. Helaas geen uitzondering, want met regelmaat gebruiken kleine vliegtuigen het stiltegebied om rondjes te draaien en heen en weer te vliegen. Zowel vandaag als gisteren bijvoorbeeld PH-DFB. 

Overlast april 2012
Luchthaven Eelde blijft het luchtruim FochteloŽrveen verzieken. Op zonnige dagen hangen er regelmatig meerdere les- en sportvliegtuigjes boven het gebied, met veel lawaai, vliegen heen en weer of scheren er laag overheen, draaien rondjes en oefenen soms zelfs motorstoringen. 

Waarnemers die op het veen lopen bevestigen dit allemaal. De luchthaven echter ontkent en de klachtenafhandeling is een papieren tijger. Na een klacht volgen formulieren i.p.v. actie richting de overtreder. Met de gedragscode voor de kleine luchtvaart waarin staat dat natuurgebieden dienen te worden gemeden, wordt weinig gedaan tot nu toe.

De onnodige vliegbewegingen horen niet in het wetland dat is aangewezen onder de Vogelrichtlijn vanwege de vele vogels die er verblijven. Daarom is in het beheerplan FochteloŽrveen opgenomen om het gebied als no flight area aan te wijzen. Het luchtverkeer boven het veen is in zijn algemeenheid sterk toegenomen. Absurd: een stiltegebied waar het lawaai toeneemt! De omschrijving van de provinciale omgevingsverordening geeft aan dat vliegverkeer niet altijd te verrmijden is, het is echter zeer de vraag of dit type pleziervluchten en oefeningen binnen de letter of geest van de verordening valt. 

Wetland en Natura 2000 gebied
Het FochteloŽrveen is een belangrijk wetland in Nederland. Het gebied werkt als een trechter voor trekvogels. Het is dus niet voor niets een Natura 2000 gebied. Zo slapen er tienduizenden spreeuwen en toendrarietganzen.

In totaal gaat het tientallen miljoenen vliegbewegingen per jaar. Veel vogels komen er om te slapen en eten overdag oogstresten en gras in het landbouwgebied. Kwalificerende niet-broedvogels zijn: kol- en toendrarietgans, kleine- en wilde zwaan, slobeend en wintertaling. 

Het hoogveengebied herbergt een groot aantal zeldzame broedvogels als kraanvogel, raaf, baardmannetje, roerdomp, enzovoort. Momenteel (april/mei 2012) broeden er vier paar kraanvogels en die zijn erg gevoelig voor verstoring. Kwalificerende broedvogels op het veen zijn geoorde fuut, porseleinhoen, paapje en roodborsttapuit.

Afhankelijkheid luchtruim en verstoring door vliegtuigen
Veel vogels eten in het luchtruim van het FochteloŽrveen op een hoogte van enkele tientallen tot honderden meters. Spreeuwen en kokmeeuwen jagen er op insecten. Boomvalken en roodpootvalken scheren door het luchtruim om libellen te vangen. Duizenden zwaluwen en gierzwaluwen jagen hier als het langdurig koel weer is, maar ook in de nazomer met de jongen.

Andere vogels hangen in de lucht op zoek naar een prooi op de grond. Slangenarenden bidden langdurig op honderden meters hoogte (in 2011 vier exemplaren). In de winter is het de ruigpootbuizerd (in 2011/12 acht exemplaren) die biddend in de lucht naar voedsel speurt. Maar ook klapekster en torenvalk vinden zo hun eten. 

Voor 2007 was verstoring door les- en sportvliegtuigen van Eelde in het wetland FochteloŽrveen gering, sindsdien is sprake van een sterke toename. Tijdens ganzen- en zwanentellingen die in de winter worden uitgevoerd, zijn intensieve verstoringen genoteerd, waarbij ganzen opvliegen. De verstoring betreft meestal groepen toendrarietganzen uit SiberiŽ, een kwalificerende niet-broedvogel voor Natura 2000. 

Tijd voor respect
Het feit dat luchthaven Eelde niets doet aan deze verstoring, is onbegrijpelijk. We hebben als samenleving deze bijzondere natuur aangewezen als Natura 2000. De pareltjes, zoals de provincie ze graag noemt, krijgen extra bescherming. De benamingen wetland, Vogelrichtlijngebied, stiltegebied en Natura 2000 zouden voldoende moeten zijn. 

In het beheerplan FochteloŽrveen is opgenomen om het wetland aan te wijzen als no flight area. Sowieso heeft de provincie in de Natuurbeschermingswet zelfs de mogelijkheid om het luchtruim te sluiten wanneer daar aanleiding toe is. Die aanleiding er al sinds 2007. De provincie heeft het gebied aangewezen als stiltegebied en zou ook daarom de verantwoordelijkheid moeten nemen. delen


contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989